Menu

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej w spółce eSky.pl S.A.
za rok podatkowy 2020


Publikacja niniejszego sprawozdania służy wypełnieniu obowiązku nałożonego na Spółkę na mocy art. 27c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.


I. Wstęp

Spółka eSky.pl S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Katowicach to internetowe biuro podróży, prowadzące sprzedaż biletów lotniczych, hoteli i innych produktów turystycznych.

Niniejsza Informacja o realizowanej Strategii podatkowej została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c ustawy o CIT i przedstawia:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
  1. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  2. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 2. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej[1], z podziałem na podatki, których dotyczą,
 3. informacje o:
  1. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,
 4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
  2. interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
  3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT[2],
  4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym[3],
 5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT[4] oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.


II. Elementy informacji o realizowanej Strategii podatkowej

 1. Procesy i procedury podatkowe

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT)

Spółka realizuje wykonywanie przez nią obowiązków podatkowych poprzez przestrzeganie wewnętrznych procedur podatkowych, dotyczących w szczególności obszarów wymagających dochowania należytej staranności przez Spółkę jako podatnika z zakresu podatków zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich dotyczących Spółki, jak też innych obszarów wymagających dodatkowej weryfikacji w celu ustalenia prawidłowego sposobu opodatkowania.

Zarząd Spółki oraz osoby nadzorujące rozliczenia podatkowe Spółki dokładają starań, aby proces zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego zapewniał ich prawidłową realizację.

W tym celu funkcja podatkowa i obowiązki w obszarze podatkowym zostały powierzone osobom posiadającym adekwatne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę. Personel realizujący oraz nadzorujący funkcję podatkową w Spółce cechuje się profesjonalizmem oraz etyką zawodową.

W Spółce w roku podatkowym 2020 stosowano liczne procedury i instrukcje – bezpośrednio lub pośrednio nawiązujące do aspektów podatkowych. Procedury te stanowiły narzędzia wspomagające proces zarządzania funkcją podatkową i pozwoliły na prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z realizacji obowiązków podatkowych. Przyjęte procedury, jak i zaimplementowane procesy, zostały przy tym dostosowane do charakteru branży, w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą.


 1. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT)

Spółka w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nie stosowała oraz nie uczestniczyła w żadnych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.


 1. Realizacja obowiązków podatkowych, w tym informacje o schematach podatkowych

Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą (art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT)

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe w zakresie podatków i opłat w obszarach:

Spółka realizuje obowiązki podatkowe w zakresie, w jakim zostały one na nią nałożone przez obowiązujące przepisy prawa, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, przy wykorzystaniu zasobów własnych, jak również przy korzystaniu ze wsparcia zewnętrznych podmiotów.

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Spółka złożyła trzy informacje o realizowanych schematach podatkowych, które dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym jedna z informacji stanowiła tzw. ponowne zgłoszenie w związku ze zmianą przepisów w dniu 1 lipca 2020 r.


 1. Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT)

W okresie sprawozdawczym Spółka dokonała następujących transakcji przekraczających 5% sumy bilansowej aktywów (wartość transakcji ustalona zgodnie z art 11l ustawy o CIT):


 1. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT)

Spółka w okresie sprawozdawczym nie dokonywała żadnych działań restrukturyzacyjnych. Spółka rozważała (i nadal rozważa) połączenie z innymi polskimi podmiotami z grupy kapitałowej, natomiast w roku podatkowym 2020 nie były wykonywane żadne działania mające na celu realizację tego połączenia.


 1. Złożone wnioski
 1. o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej

Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o CIT)

Spółka nie złożyła w roku podatkowym 2020 wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 1. o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o CIT)

Spółka złożyła w roku podatkowym 2020 dwa wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

Wnioski złożone przez Spółkę dotyczyły:

 1. o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o CIT)

Spółka nie złożyła w roku podatkowym 2020 wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT.

 1. o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy o CIT)

Spółka nie złożyła w roku podatkowym 2020 wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.


 1. Rozliczenia podatkowe w rajach podatkowych

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Spółka w okresie sprawozdawczym nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Celem doprecyzowania, Spółka wskazuje, że dokonywała ona transakcji usługowych z podmiotami mającymi siedzibę w kraju mającym status kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, jednakże nie powodowały one żadnych obowiązków podatkowych po stronie Spółki na tych terytoriach.[1] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

[2] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

[3] Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.).

[4] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.).