Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Po wykupieniu polisy ubezpieczeniowej zawsze można ubiegać się o jej wypowiedzenie. Oto kilka zasad, o których należy pamiętać, jeśli zechcesz rozwiązać umowę:

  1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Niezależnie od okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od niej w dowolnym terminie przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.
  3. Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  4. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z  obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
  5. Chcąc odstąpić lub wypowiedzieć umowę ubezpieczenia i ubiegać się o zwrot składki Ubezpieczający jest zobowiązany przekazać Ubezpieczycielowi oryginał dokumentu ubezpieczenia wraz z pismem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy, a w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, której okres ubezpieczenia się rozpoczął, Ubezpieczający zobowiązany jest ponadto złożyć oświadczenie, czy w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową wynikającą z umowy.
  6. Za datę odstąpienia od umowy ubezpieczenia uważa się datę otrzymania przez Ubezpieczyciela pisma o odstąpieniu.
  7. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia za okres niewykorzystanej ochrony Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia wysokość składki podlegającej zwrotowi liczona jest od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela pisma o odstąpieniu.
  9. Odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia należy dokonać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

To może Cię zainteresować

Zobacz również:

TOP 10 Najbardziej romantycznych miast Europy Top 10 najpiękniejszych kobiecych strojów ludowych Ubezpieczenie podróżne

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec eSky.pl S.A.

Zainteresował Cię artykuł, ale potrzebujesz więcej informacji?
Anuluj
Dziękujemy za pomoc

Twoja opinia pomoże name tworzyć lepsze i bardziej dopasowane artykuły.

Chwilowo nie mogliśmy przesłać Twoich sugestii

Wyślij ponownie lub spróbuj później.